V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

Thứ năm - 15/06/2023 20:18
 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG THÀNH
Số:    57    /CV-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP Long Thành, ngày  5  tháng   12   năm 2022
                  
                            
          Để triển khai có hiệu quả Đề án 06 và triển khai thực hiện Kế hoạch 2340/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện, ngày 15/11/2022 UBND xã Long Thành đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn xã và các Ban ngành, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số ban nghành, đoàn thể, một số đơn vị trên địa bàn xã chưa quan tâm, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, thiếu sự kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện. Vì vậy, kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.
Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã yêu cầu Trưởng các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Các ban ngành, đoàn thể căn cứ các nhiệm vụ tại Đề án 06, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND xã Long Thành về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn xã Long Thành và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả cũng như các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về UBND xã (qua Công an xã, đ/c Nguyễn Dũng Quỳnh – Phó Trưởng công an xã) trước ngày 04/12/2022.
2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về triển khai Đề án 06/CP với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; nội dung tuyên truyền tập trung vào những lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia, lợi ích của thẻ CCCD gắn chip, định danh điện tử để người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ và tích cực tham gia hưởng ứng; Dán mã QR code tại các địa bàn khu dân cư, các địa điểm công cộng, Bộ phận một cửa, nhà văn hóa của xóm, nơi tập trung đông người để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công.
Giao Văn phòng UBND - HĐND xã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lắp đặt bảng Led tuyên truyền về VneID và các nội dung Đề án 06 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã trước ngày 15/12/2022.
Giao Công an xã phối hợp Văn phòng UBND – HĐND xã tổ chức rà soát, thành lập các địa điểm có bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền (tài liệu hướng dẫn Qrcode tại website: tailieuhuongdan.dean06.vn), máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (bộ phận tiếp nhận một cửa, các địa điểm khác...) bảo đảm bố trí các địa điểm giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến “công cộng”. Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai (hoàn thành trước ngày 20/12/2022).
3. Trưởng các ban ngành, đoàn thể (Chính sách xã hội xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn thanh niên); UBMTTQ; các đoàn thể xã và Chủ tịch UBND xã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, thực hiện sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Yêu cầu mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hướng dẫn tối thiểu 05 người thân, bạn bè đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Lưu ý: Báo cáo kết quả thực hiện (lập danh sách gồm các trường thông tin sau: Số thứ tự, họ tên, số định danh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, đã đăng ký/ kích hoạt thành công mức độ 1,2) về UBND xã (qua Công an xã, đ/c Nguyễn Dũng Quỳnh – Phó trưởng Công an xã) trước ngày 20/12/2022.  
4. Văn phòng UBND - HĐND xã, Văn hóa xã, Trạm Y tế xã, các trường học trên địa bàn, Tài chính - kế toán xã tham mưu UBND xã để xây dựng mô hình tiếp nhận thông báo lưu trú tại bệnh viện, trường học, nhà khách, nhà công vụ, cơ sở kinh doanh lưu trú với chức năng chính gồm: Quản lý khách sạn, nhà hàng và tự động thông báo lưu trú gắn với số hóa dữ liệu khi Cục C06, Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý lưu trú cho các cơ sở (hoàn thành trước ngày 31/12/2022).
 5. Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND , Tư pháp , Chính sách - xã hội xã, Tài chính - Kế toán xã, Địa chính xã, Chính sách - xã hội xã, các trường học trên địa bàn và các đoàn thể khác đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo 12 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được tiếp nhận tối thiểu 50% hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Đối với các dịch vụ công còn lại đảm bảo tối thiểu 20% - 30% được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công.
6. Chính sách - xã hội xã chủ trì, phối hợp với Công an xã rà soát, lập danh sách, xác thực danh sách công dân thuộc đối tượng chính sách để cập nhật, đồng bộ 100% các đối tượng chính sách lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng được chi trả hỗ trợ từ nguồn nhân sách Nhà nước (Hoàn thành trước ngày 20/12/2022).
7. Tư pháp xã thực hiện công tác làm sạch dữ liệu tư pháp trên địa bàn từ kết quả rà soát, đối sánh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu hộ tịch của cơ quan Tư pháp đã được số hóa (theo lộ trình của UBND tỉnh giao).
8. Chủ tịch UBND xã
- Chỉ đạo các Ban ngành, đoàn thể tham gia phối hợp với lực lượng Công an xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06/CP; thành lập các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, ứng dụng VNEID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
+ Tuyên truyền tập trung tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng…; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, khối, xóm, đoàn thể.
+  Phát tờ rơi tuyên truyền Đề án 06 có mã Qrcode và niêm yết tại từng cơ quan, đơn vị và các địa điểm công cộng tập trung đông người dân trên địa bàn (nhà văn hóa xóm, chợ,…)
+ Tuyên truyền thường xuyên 02 lần/01 ngày trên hệ thống loa phát thanh cơ sở các thông tin liên quan đến Đề án 06. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện tạo tài khoản định danh điện tử.
- Chủ động bố trí nguồn kinh phí để lắp đặt bảng LED, PANO phục vụ tuyên truyền về VNeID và các nội dung Đề án 06 tại 100% các Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã và mô hình tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến công cộng (Bố trí ít nhất 01 điểm tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến công cộng đặt tại UBND xã gồm: 01 bộ máy vi tính có kết nối Internet, 01 máy in, 01 máy fax, Pano tuyên truyền,..) (Hoàn thành trước ngày 15/12/2022).
- Chỉ đạo các ban, ngành đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo 12 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được tiếp nhận tối thiểu 50% hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Đối với các dịch vụ công còn lại đảm bảo tối thiểu 20% - 30% được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công.
- Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06 xã phối hợp làm sạch và nhập dữ liệu chưa số hóa của ngành Địa chính xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Chỉ đạo Tư pháp thực hiện công tác làm sạch dữ liệu tư pháp trên địa bàn từ kết quả rà soát, đối sánh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu hộ tịch của cơ quan Tư pháp đã được số hóa.
Lưu ý: Thực hiện chế độ báo cáo kết quả hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử về UBND xã (qua Công an xã) trước ngày 20/12/2022. Ban ngành nào đạt kết quả thấp, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của xã, UBND xã sẽ xem xét trách nhiệm của Trưởng ban ngành đó.
9. Giao Tài chính - kế toán xã chủ động nghiên cứu và chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể liên quan để tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 theo Kế hoạch của UBND xã.
10. Công an xã phối hợp Văn phòng UBND-HĐND xã đôn đốc, hướng dẫn các Ban, ngành, đoàn thể liên quan tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 34/KH-UBND của UBND xã và Công văn này, báo cáo định kỳ về UBND huyện (qua Công an huyện) theo đúng quy định, cụ thể:
- Báo cáo tuần gửi về UBND huyện trước 10 giờ thứ 5 hàng tuần;
- Báo cáo tháng gửi về UBND huyện trước ngày 13 hàng tháng.
Yêu cầu Trưởng các Ban ngành, các đoàn thể xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND xã (qua Công an xã) để được hỗ trợ, phối hợp xử lý.
Nơi nhận:                                                                            
- TCT Đề án 06 huyện;                                                                             
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;                                                                                                
- Chủ tịch UBND xã;
- TCT Đề án 06 xã;
- Lưu: VT, CA.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đề
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây