V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án 06/CP

Thứ năm - 15/06/2023 20:17
UBND XÃ LONG THÀNH
TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06
Số:    18     /UBND-TCT
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn
 thực hiện Đề án 06/CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Thành, ngày  4   tháng 03 năm 2023

Kính gửi:  - Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã   
                 - Ban chỉ huy 11 xóm
                  
Ngày 21/02/2023, UBND Xã Long Thành đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (goi tắt là Đề án 06) năm 2023 trên địa bàn xã Long Thành; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/03/2023 về tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn xã Long Thành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án 06 trong toàn xã vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: tỷ lệ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt định danh điện tử mức 2 so với công dân được cấp CCCD còn thấp.
Một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là do Cấp ủy, người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06 trong phát triển kinh tế - xã hội, còn có tư tưởng xem Đề án 06 là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an, chưa quan tâm sâu sát về công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về Đề án 06. Do đó, quyết tâm chính trị chưa cao, chỉ đạo chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nên chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án 06.
Để chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện, nhất là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 của năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, ban chỉ huy 11 xóm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06/CP, khi có nhu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo 100% thực hiện dịch vụ công trực tuyến, không thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp và tuyên tuyền người thân sử dụng dịch vụ trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.
2. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền, hướng dẫn Đề án 06/CP, cụ thể:
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền Đề án 06, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tổ tự quản, trong đó nòng cốt là lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về Đề án 06. Trong đó, tập trung chỉ đạo Đoàn Thanh niên duy trì Tổ công tác tuyên truyền đã được thành lập, tích cực tham gia tuyên truyền Đề án 06 tại cấp xã, cấp xóm tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cách thức: (1) Kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID; (2) Kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên trang web https://vneid.gov.vn ; (3) Sử dụng ứng dụng VNeID và sử dụng các tiện ích của Dịch vụ công.
- Văn hóa xã chủ trì, phối hợp với Công an xã xây dựng các tin, bài phóng sự tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án 06 phát trên Đài phát thanh xã và Loa phát thanh của 11 xóm ít nhất 01 lần/tuần. Chủ động trao đổi, liên hệ các cơ quan truyền hình, báo chí trên địa bàn để đăng bài, phát sóng ít nhất 03 bài/tháng.
- Tiếp tục kiện toàn và duy trì “mô hình điểm Dịch vụ công” tại xã. Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai.
- Kế toán xã chủ động rà soát, bố trí nguồn kinh phí để nghiên cứu, lắp đặt các bảng Led, pano phục vụ tuyên truyền về VNeID và các nội dung Đề án 06/CP tại 100% các Bộ phận một cửa xã. Trong đó: Lắp đặt bảng Led, pano tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (Hoàn thành trước ngày 30/4/2023).
Trưởng các Ban ngành, đoàn thể, TCT Đề án 06 các xóm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả Đề án 06 theo vai trò, nhiệm vụ từng lĩnh vực, từng vị trí được phân công.
Giao Công an xã (Cơ quan thường trực Đề án 06 cấp xã) chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND-UBND xã theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Công văn này của các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Tham mưu Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 xã biểu dương đối với các ban ngành, đoàn thể có thành tích xuất sắc; phê bình và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiến độ thực hiện chậm, kết quả đạt được thấp.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, ban chỉ huy 11 xóm triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND xã (qua Công an xã) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Các thành viên TCT Đề án 06 xã;
- Lưu: VP, CAX.
 
  TỔ TRƯỞNGCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Nguyễn Văn Đề
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trình Văn Nhã
       


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây